سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1برچسب - با روکش - با روکش سلفون براق (2 روزه)1000هر سانت مربع52,094 ﷼
2برچسب - بدون روکش - بدون روکش (10 روزه)1000هر سانت مربع52,094 ﷼
3برچسب - با روکش - با روکش سلفون براق (7 روزه)1000هر سانت مربع0 ﷼
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تحریر - تحریر 80 گرم - یکرو - 1000 تایی - یکرو 1000 عددی (3 روزه)1000هر سانت مربع13,569 ﷼
2تحریر - تحریر 80 گرم - دورو - 1000 تایی - دورو 1000 عددی (7 روزه)1000هر سانت مربع19,894 ﷼
3تحریر - تحریر 80 گرم - دورو - 2000 تایی - دورو 2000 عددی(7 روز کاری)2000هر سانت مربع31,049 ﷼
4تحریر - تحریر 80 گرم - یکرو - 2000 تایی - یکرو 2000 عددی (5 روزه)2000هر سانت مربع21,849 ﷼
5تحریر - تحریر 80 گرم - یکرو - 5000 تایی - یکرو 5000 عددی (7 روزه)5000هر سانت مربع45,539 ﷼
6تحریر - تحریر 80 گرم - دورو - 5000 تایی - دورو 5000 عددی (7 روزه)5000هر سانت مربع53,244 ﷼
7تحریر - تحریر 70 گرم - یکرو 2000 عددی(5 روزه)2000هر سانت مربع21,619 ﷼
8تحریر - تحریر 70 گرم - یکرو 5000 عددی (7روزه)5000هر سانت مربع44,274 ﷼
9تحریر - تحریر 100 گرم - یک رو (10 روزه) - َسایز 30*21100030*210 ﷼
10تحریر - تحریر ایرانی - یکرو - 2500 تایی - سایز 14*10250014*100 ﷼
11تحریر - تحریر ایرانی - یکرو - 2500 تایی - سایز 20*14250020*140 ﷼
12تحریر - تحریر ایرانی - یکرو - 2500 تایی - سایز 20*29250029*200 ﷼
13تحریر - تحریر ایرانی - یکرو - 5000 تایی - سایز 14*10500014*100 ﷼
14تحریر - تحریر ایرانی - یکرو - 5000 تایی - سایز 20*14500020*140 ﷼
15تحریر - تحریر ایرانی - یکرو - 5000 تایی - سایز 20*29500020*290 ﷼
16تحریر - تحریر 70 گرم - یکرو 1000 عددی (4 روزه)1000هر سانت مربع12,419 ﷼
17تحریر - تحریر 80 گرم - یکرو - 1000 تایی - یکرو 1000 عددی (7 روزه)1000هر سانت مربع0 ﷼
18تحریر - تحریر 80 گرم - یکرو - 2000 تایی - یکرو 2000 عددی (7 روزه)2000هر سانت مربع0 ﷼
19تحریر - تحریر 80 گرم - یکرو - 5000 تایی - یکرو 5000 عددی (7 روزه)5000هر سانت مربع0 ﷼
20تحریر - تحریر 100 گرم - یک رو (10 روزه) - َسایز 15*21100021*150 ﷼
21تحریر - تحریر 100 گرم - یک رو (10 روزه) - سایز 20*29100029*200 ﷼
22تحریر - تحریر 100 گرم - یک رو (10 روزه) - سایز 14*20100020*140 ﷼
23تحریر - تحریر 100 گرم - یک رو (10 روزه) - سایز 14*10100014*100 ﷼
24تحریر - تحریر ایرانی - دورو - 2500 تایی - سایز 14*10250014*100 ﷼
25تحریر - تحریر ایرانی - دورو - 2500 تایی - سایز 20*14250020*140 ﷼
26تحریر - تحریر ایرانی - دورو - 2500 تایی - سایز 20*29250029*200 ﷼
27تحریر - تحریر ایرانی - دورو - 5000 تایی - سایز 14*10500014*100 ﷼
28تحریر - تحریر ایرانی - دورو - 5000 تایی - سایز 20*14500020*140 ﷼
29تحریر - تحریر ایرانی - دورو - 5000 تایی - سایز 20*29500020*290 ﷼
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول تحریر 80 چهار رنگ / برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)100021*1510,810,000 ﷼
2فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول تحریر 80 چهار رنگ / برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)200021*1519,320,000 ﷼
3فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول تحریر 80 چهار رنگ / برگ دوم کپی پرینت (5000 شماره)500021*150 ﷼
4فاکتور - دونسخه ای - سایز 17*24 - برگ اول تحریر 80 چهار رنگ/ برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)100024*170 ﷼
5فاکتور - دونسخه ای - سایز 17*24 - برگ اول تحریر 80 چهار رنگ/ برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)200024*170 ﷼
6فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول تحریر70 چهار رنگ برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)100030*2116,420,000 ﷼
7فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول تحریر 70چهار رنگ برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)200030*2130,360,000 ﷼
8فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (1000 شماره)100021*1511,790,000 ﷼
9فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (2000 شماره)200021*1520,240,000 ﷼
10فاکتور - دونسخه ای - سایز 17*24 - هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (1000 شماره)100024*170 ﷼
11فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - هردو نسخه تحریر 70 گرم چهاررنگ (1000 شماره)100030*2118,860,000 ﷼
12فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (2000 شماره)200030*210 ﷼
13فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول تحریر 70 چهاررنگ / برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)200021*150 ﷼
14فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول تحریر 70 -چهاررنگ / برگ دوم کپی پرینت (5000 شماره)500021*150 ﷼
15فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول تحریر 70 چهاررنگ / برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)200030*2135,360,000 ﷼
16فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول و دوم تحریر 70 گرم چهار رنگ (2000 شماره)200030*2123,970,000 ﷼
17فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول و دوم تحریر 70 گرم چهار رنگ (2000 شماره)200021*1520,060,000 ﷼
18فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول گلاسه سبک/ برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)100021*1511,570,000 ﷼
19فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول گلاسه سبک/ برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)200021*150 ﷼
20فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول گلاسه سبک/ برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)100030*210 ﷼
21فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول و دوم گلاسه سبک (1000 شماره)100021*1513,290,000 ﷼
22فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول و دوم گلاسه سبک (1000 شماره)100030*2123,400,000 ﷼
23فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (1000 شماره)100021*159,780,000 ﷼
24فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (2000 شماره)200021*1519,550,000 ﷼
25فاکتور - دونسخه ای - سایز 15*21 - برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (5000 شماره)500021*1546,460,000 ﷼
26فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول کپی پرینت سفید / برگ دوم الوان (1000 شماره)100030*2115,530,000 ﷼
27فاکتور - دونسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (3000 شماره)300030*210 ﷼
28فاکتور - سه‎‎‎‎‎‎نسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم و سوم الوان (1000 شماره)100030*210 ﷼
29فاکتور - سه‎‎‎‎‎‎نسخه ای - سایز 21*30 - برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم و سوم الوان (2000 شماره)200030*210 ﷼
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت ها - پاکت ملخی با قالبزنی (دورگرد) - تحریر 80 گرم100027*2311,250,000 ﷼
2پاکت ها - پاکت ملخی لبه زنی (ساده) - تحریر 80 گرم100023*259,870,000 ﷼
3پاکت ها - پاکت ملخی لبه زنی (ساده) - تحریر 70 گرم100023*259,210,000 ﷼
4پاکت ها - پاکت ملخی لبه زنی (ساده) - گلاسه سبک100023*2511,260,000 ﷼
5پاکت ها - پاکت ملخی با قالبزنی (دورگرد) - تحریر 70 گرم100027*2310,530,000 ﷼
6پاکت ها - پاکت ملخی با قالبزنی (دورگرد) - گلاسه سبک100027*2312,740,000 ﷼
7پاکت ها - پاکت A5 لبه زنی (ساده) - تحریر 80 گرم100026*3414,640,000 ﷼
8پاکت ها - پاکت A5 لبه زنی (ساده) - تحریر 70 گرم100026*3413,630,000 ﷼
9پاکت ها - پاکت A5 لبه زنی (ساده) - گلاسه سبک100026*3416,780,000 ﷼
10پاکت ها - پاکت A4 لبه زنی (ساده) - تحریر 80 گرم100035*5026,740,000 ﷼
11پاکت ها - پاکت A4 لبه زنی (ساده) - گلاسه سبک100035*5030,960,000 ﷼
12پاکت ها - پاکت A4 با قالبزنی (دورگرد) - گلاسه سبک100035*5033,260,000 ﷼
13پاکت ها - پاکت ملخی عمودی (با قالبزنی) - تحریر 80 گرم100030*2412,410,000 ﷼
14پاکت ها - پاکت ملخی عمودی (با قالبزنی) - تحریر 70 گرم100030*2412,040,000 ﷼
15پاکت ها - پاکت ملخی عمودی (با قالبزنی) - گلاسه سبک100030*2414,610,000 ﷼
16پاکت ها - پاکت ملخی لبه زنی (ساده) - تحریر 100 گرم100023*250 ﷼
17پاکت ها - پاکت ملخی (طرح کلبه ای) - گلاسه سبک100027*2614,030,000 ﷼
18پاکت ها - پاکت ملخی (طرح کلبه ای) - تحریر 70 گرم 100027*2611,530,000 ﷼
19پاکت ها - پاکت ملخی (طرح کلبه ای) - تحریر 80 گرم100027*2612,340,000 ﷼
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
19*6 ساده (15روزه)10009*66,040,000 ﷼
29*6 طلاکوب (17 روزه)10009*610,120,000 ﷼
39*6 موضعی (17روزه)10009*60 ﷼
  • تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به چاپ کیارنگ بوده و کپی برداری از محتوا و یا مطالب مربوطه ممنوع و قابل پیگرد از طریق مراجع ذیصلاح می باشد.

تماس با ما
  • 051-37044
    خراسان رضوی-مشهد-سپاد-میدان بهارستان-بهارستان 3/1-چاپ کیارنگ

نمادها
  • namad
آدرس ما
  • نقشه

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس